Stephen Abram
Vice President, Innovation, SirsiDynix

Speaker